Projektnamn: Förpackningar på nätet – Konsumenters reaktioner på bilder av förpackningar i onlinehandeln 

Projektledare: Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm 

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research), 

Beviljat anslag: 386 613 kr 

Löptid: 2020-08-20 till 2020-11-20 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Projektet handlar om konsumenters reaktioner på de bilder på förpackningar som används i onlinehandeln. Idag saknas det både forskning och praktisk kunskap kring hur produktbilder på förpackningar bäst bör utformas i onlinehandeln. Produktbilder är centrala i nätbutiker, men dyra att framställa. Samtidigt kan utformningen av produktbilder påverka konsumenternas reaktioner på produkterna.  

Det saknas forskning om hur konsumenter reagerar på förpackningar i nätbutiker och hur förpackningar bör avbildas i nätbutiker för att vara säljande och attraktiva för konsumenternas. Därför kommer följande övergripande frågeställning att undersökas i detta projekt: Påverkar utformningen av bilder på förpackningar i onlinehandeln konsumenternas reaktioner på produkterna?  

Mer specifikt kommer projektet att undersöka hur utformningen av produktbilder på förpackningar i onlinehandeln påverkar 1) hur attraktiva produkterna uppfattas av konsumenter och 2) konsumenternas köpintentioner för produkterna. I projektet kommer också olika förklaringsvariabler till dessa effekter att undersökas, främst i termer av konsumenternas perceptuella och kognitiva psykologiska processer.  

Projektets övergripande syfte är att studera konsumenters reaktioner på bilder av förpackningar i onlinehandeln, med målsättningen: 

  1. Att öka kunskapen kring hur bilder på förpackningar i onlinehandeln ska utformas för att vara mer attraktiva och öka köpintentioner hos konsumenter.  
  2. Att ge vägledning till handeln kring hur förpackningar ska avbildas i onlinehandeln för att vara säljande och attraktiva för konsumenter.  

Projektet förväntas kunna göra ett teoretiskt bidrag till forskningen om visuell butiksmarkandsföring på nätet och till forskningen om konsumentreaktioner på förpackningsdesign. Projektet förväntas också kunna ha stor praktisk relevans för handelsnäringen. Baserat på resultaten från projektets empiriska studier kommer det vara möjligt att ge konkreta råd till onlinehandeln kring hur bilder av förpackningar ska utformas för att uppfattas som attraktiva och säljande för konsumenterna.