Här är vinnarna i 2022 års uppsatspris

Vinnare i Hakon Swenson stiftelsens respektive Handelsrådets uppsatspris har utsetts.

Vinnare i Hakon Swenson Stiftelsens uppsatspris är

Ebba Österlund & Sara Hedman, Beyond the Choice: A quantitative study on the ultimate impact of default delivery options on customer choice satisfaction

Motivering:

”The last mile” svarar för en mycket stor del av CO2-effekten i distributionen av varor handlade via e-handeln. I uppsatsen undersöks hur s.k. nudging kan förmå konsumenter att välja mer miljövänliga leveransalternativ. Unikt för denna studie undersöks dessutom hur tillfredsställelsen med det valda leveransalternativet påverkas. Med utgångpunkt i en grundlig genomgång av tidigare litteratur utformar författarna ett experiment där ett e-handelsinköp simuleras. En del av undersökningspersonerna får ett mer miljövänligt leveransalternativ som första val medan en del får expressleverans som första alternativ och miljövänligt som andra alternativ. Det alternativ som anges som förstahandsalternativ påverkar försökspersonernas val. Det visar sig att de som valde grönt som leveransalternativ var nöjdare med sitt val än de som valde expressleverans. Resultaten är av hög relevans för e-handeln som genom att ange ett mer miljövänligt första leveransalternativ får fler konsumenter att välja det och gör dem dessutom mer tillfredsställda med sitt val än de som väljer express. Uppsatsen visar att genom den enkla och kostnadseffektiva åtgärden att e-handlare ger det miljövänliga leveransalternativet som första val till köparna, kan CO2 effekten av ”the last mile” minska, vilket är högst väsentligt i och med de stora volym av varor som köps via e-handeln samtidigt som kunderna blir mer nöjda med sitt val.

Vinnare i Handelsrådets uppsatspris är

Christoffer Lauge Pedersen och Emma Petersén – Securing Successful Omni-Channel Logistics: An investigation of Competencies Required to Adapt to the Trends and Challenges of the Retail Industry

Motivering:

Detaljhandelns transformation med att integrera fysiska butiker och online-kanaler medför behov av att omvärdera befintliga logistiknätverk. Med framväxten av omnikanaler har nya tjänster som kräver nya kompetenser och förmågor inom logistik växt fram. Unikt för denna studie är dess fokus på gränssnittet mellan kompetenser och omnikanallogistik. I uppsatsen utforskas vilka kompetenser som kommer att behövas inom detaljhandeln, kopplat till omnikanallogistik, för att tillgodose den förändrade kundefterfrågan och andra trender inom branschen. Uppsatsen bygger på en explorativ kvalitativ intervjustudie med sju ledande svenska detaljhandlare och tre branschexperter. Utifrån en kartläggning av utmaningar som påverkar omnikanallogistik i kombination med framträdande marknadstrender inom branschen identifieras kritiska kompetenser och fem ”personas” att rekrytera eller utveckla för framgångsrik omnikanallogistik. Resultaten visar att de kritiska kompetenserna inte enbart innefattar kunskap inom logistik och försörjningskedjor utan även inkluderar mjukare värden och kompetenser relaterade till dynamisk medvetenhet så som samarbete, agila metoder och hantering av intressenter.