Vinnare Handelns Uppsatspris 2023

Handels Uppsatspris 2023 från Hakon Swenson stiftelsen tilldelas Mirjam Lundin och Victor Paridon för uppsatsen Unmanned Convenience Stores: The Future of Retail or just Glorified Vending Machines? Empirical Evidence of Consumer Resistance in Sweden 

Juryns motivering:

En relativt ny företeelse i Sverige är obemannade livsmedelsbutiker som är öppna dygnet runt. De kan lösa varuförsörjningen för dagligvaror i glesbygd och i andra områden som inte kan ge lönsamhet för bemannade butiker. Det vanliga vid studier av nya företeelser är att studera positiva faktorer som kan förklara adoptionen. I det här fallet fokuserar författarna i stället på vilka hinder som måste övervinnas för att konsumenter skall vara intresserade av att handla i personalfria butiker, vilket är en intressant vinkling.  

Författarna gör en mycket omfattande och gedigen genomgång av de vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska utgångspunkterna för sin undersökning. Med utgångspunkt i en grundlig genomgång av tidigare litteratur formuleras sju hypoteser och ett omfattande frågeformulär skapades i vilket de olika barriärerna operationaliserades. I studien deltog 131 personer som inte hade handlat i personalfria butiker. Resultaten visade att barriärer för att välja obemannade butik är: kunder som känner sig mindre bekväm med att handla i obemannade butik, upplever att butiken skulle prestera mindre bra i förhållande till vad de förväntade sig, upplever dålig kongruens mellan butikens image och personens image samt upplever en svag möjlighet till personlig kommunikation. 

Uppsatsen behandlar ett teoretiskt intressant område med mycket hög praktisk relevans. Uppsatsens undersökningsdesign, gedigna litteraturgenomgång och resultat utgör ett stort värde och en stark grund för fortsatt forskning kring obemannade butikers roll för att lösa varuförsörjningsproblem i glesbygd eller som en del i livsmedelsdetaljisters strategier för att bygga ut sitt butiksnät i områden som idag saknar bemannade butiker. 

Du kan hitta alla vinnande uppsatser här

Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut ett studentuppsatspris. Studenter inom olika vetenskapsområden på högskolor eller universitet kan tävla om priset. Uppsatsen ska vara inriktad mot handeln, där branschen kan studeras ur ett brett perspektiv, exempelvis logistik, hållbarhet, jämställdhet, etik, konsumentbeteende eller affärsmodeller. Bakgrunden till priset är att skapa intresse för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.